Bezig met laden...

Logboek

Helihaven St Pieters Leeuw: eindelijk regularisatie?

Helihaven St Pieters Leeuw: eindelijk regularisatie?

Helikopterbedrijf Heli Service Belgum (HSB) uit Sint Pieters Leeuw zit reeds jarenlang met een thuisbasis probleem. De huidige helihaven in Sint Pieters Leeuw, opgericht in 1984 aan de Brabantsebaan is zonevreemd en het gebouw waar HSB is gehuisvest is stedenbouwkundig niet vergund voor het huidig gebruik.

Twee pogingen om een helihaven te bouwen op het Industriepark Wijngaardveld te Aalst mislukten wegens protest van de omwonenden en het ontbreken van de milieuvergunning. Het word stilaan tijd dat het bedrijf van Bernard Slegten een definitieve thuisbasis kan krijgen en niet langer in spanning moet zitten wachten tot er weer wat burenprotest losbreekt.

De huidige helihaven (EBSW) ligt in de onmiddellijke omgeving van hoogspanningsmasten en de 300m hoge radio- en televisiezendmast. Ook voor die zendmast is er heelwat juridisch getouwtrek.  

Maar uit de notulen van de gemeenteraad van donderdag 27 oktober 2016 van de Gemeente Sint-Pieters-Leeuw lazen we een hoopgevend agendapunt: Opmaak RUP ‘Helihaven’ – Principebeslissing + goedkeuring lastenboek aanstelling ontwerper.

We lazen verder in de notulen: " De goedkeuring van het lastenboek voor de aanstelling van een ruimtelijk planner d.m.v. een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor de opmaak van het RUP ‘Helihaven’ wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

De procedure tot opmaak van dit RUP  zal  d.m.v.. verder onderzoek de ruimtelijke afweging moeten maken naar de wenselijkheid van  de regularisatie van deze toestand en zal desgevallend moeten zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van het bedrijf in haar omgeving en een verantwoorde planologische oplossing.
Voor de opmaak van het RUP dient een ruimtelijk planner als ontwerper aangesteld te worden. Hiertoe werd het bijzonder bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opgemaakt.  De erelonen hiervoor worden geraamd op € 24.000. en de nodige kredieten zijn voorzien (016-214.000.7)."

Nu maar hopen dat deze keer goede keer is voor het HSB team van Bernard Slegten! Wij wensen HSB in elke geval heel veel succes deze keer; hopelijk de laatste keer!

Naschrift 2020:

Je kunt hier het voorbereidend MER (milieu effecten rapport) lezen. UIteindelijk werd in 2018 het regularisatieplan door de gemeente verworpen en in beroep door de provincie verworpen. Eind 2019 ging de helihaven onherroepelijk dicht en verhuisde HSB een deel van haar activiteiten naar EBKT en naar EBBY.

1 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *